Potřebujete poradit? Zavolejte nám:Potřebujete poradit? Zavolejte nám: +420 311 537 418

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového portálu www.darujpobyt.cz

1.Všeobecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy mezi společností Czech Travel Agency s.r.o. (dále jen Provozovatel) a objednatelem služby (dále jen Objednatel), případně třetí osobou (dále jen Obdarovaný), pro niž je služba objednána nebo který tuto službu bude čerpat.  Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Znění obchodních podmínek může Provozovatel upravovat či doplňovat.

2. Základní ujednání

Provozovatel

Provozovatelem webového portálu www.darujpobyt.cz  je společnost Czech Travel Agency s.r.o., Dvořákova 118, 252 19 Rudná u Prahy, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 111195, IC: 27407446, DIČ: CZ27407446 zabývající se sjednáváním pobytů pro klienty a prodejem dárkových poukazů konečným spotřebitelům. Společnost Czech Travel Agency s.r.o. provozuje webové portály www.darujpobyt.cz a www.lazne.travel jako svoje oficiální firemní stránky.

Objednatel

Objednatel (též Spotřebitel) je osoba, jež nejedná při uzavírání smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti. Jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, která nakoupí službu pro jiný účel než je další podnikání s příslušnými službami.

Objednatel si je vědom, že při předávání kontaktních údajů Provozovateli tak činí jen kvůli kladnému vyřízení jeho objednávky a předává Provozovateli tedy jen ty nejnutnější údaje případně ty, jež chce mít uvedeny na příslušném dárkovém poukazu či jiném nákupním písemném materiálu souvisejícím s objednávkou Objednatele.

V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito VOP, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito VOP občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

Třetí osoba - Obdarovaný

Obdarovaný je spotřebitel, jenž se stává příjemcem objednané a zakoupené služby prostřednictvím Objednatele, a která je Objednatelem uvedená jako koncový příjemce služby. Obdarovaným se rozumí též osoba, které je daná služba Třetí osobou přenechána na základě využití možnosti o přenositelnosti daného dárkového poukazu.

Služba

Službou se rozumí veškeré služby poskytované Provozovatelem pro Objednatele a pro Obdarovaného při dodržení podmínek stanovených těmito VOP.

Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu je závazek Provozovatele služeb zajistit dodání služeb objednaných Objednatelem a závazek Objednatele je zaplatit za poskytnutí těchto služeb Provozovateli dohodnutou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi Objednatelem služby a Provozovatelem okamžikem uzavření smlouvy.

Kupní smlouva a její uzavření

Objedná – li Objednatel službu, stává se tento úkon návrhem kupní smlouvy. Smlouva se stává uzavřenou okamžikem doručení potvrzení o přijetí této objednávky Provozovatelem Objednateli. Toto závazné stvrzení bude doručeno emailem na uvedenou emailovou adresu Objednatele. Pokud využije Objednatel možnosti provést návrh kupní smlouvy telefonickou objednávkou vybrané služby, za její uzavření se počítá okamžik úhrady vybrané služby Objednatelem. Od momentu takto stvrzené kupní smlouvy vznikají mezi Provozovatelem a Objednatelem vzájemná práva a povinnosti. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze po vzájemné dohodě obou stran nebo ze zákonných důvodů. Také cenu lze změnit pouze po vzájemné dohodě nebo ze zákonných důvodů. Je-li služba objednána Obdarovanému (Spotřebiteli), smlouva se stává oprávněnou okamžikem souhlasu Obdarovaného s touto smlouvou nebo přijetím a vyčerpáním zakoupené služby. Uplatní – li Obdarovaný dárkový poukaz, má se za to, že také souhlasí s těmito VOP. Provozovatel nenese odpovědnost za případné chyby způsobené komunikací mezi Objednatelem a Obdarovaným. Objednateli služby je umožněno návrh smlouvy zkontrolovat a to kontrolou objednávky s možností opravit případné chyby. Odesláním návrhu na uzavření smlouvy je Objednatelem potvrzeno, že souhlasí s těmito VOP a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Tyto VOP jsou zřetelně a přehledně uvedeny na webovém portálu www.darujpobyt.cz a tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

3. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Osobní údaje Objednatele nebo Obdarovaného budou bezvýhradně použity pouze pro plnění uzavřené smlouvy a bezproblémové vyřízení veškerých objednaných služeb Objednatelem. Objednatel nebo Obdarovaný přijetím těchto VOP dává Provozovateli právo na užití jeho osobních údajů (kontaktní údaje)a to pro potřeby plnění smlouvy a pro vnitřní potřeby Provozovatele. Těmito vnitřními potřebami Provozovatele se bezvýhradně myslí údaje sloužící ke kontrole služeb a zvyšování kvality služeb a pro zasílání obchodních nabídek, a to až do doby  písemného vyjádření nesouhlasu Objednatele nebo Obdarovaného s tímto zpracováním. Osobní údaje, které jsou poskytnuty Objednatelem nebo Obdarovaným za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

4. Reklamace

Objednatel má právo reklamovat úroveň služeb obsažené v ceně pobytu, při zjištění případných nedostatků. Provozovatel portálu www.darujpobyt však nemá možnost garantovat úroveň služby poskytované dodavatelem a zakoupené prostřednictvím tohoto webového portálu. Proto je třeba, aby Objednatel resp. Obdarovaný případné reklamace na zakoupené služby (pobyt) řešil přímo s dodavatelem služeb.

5. Ceny

Všechny ceny na webovém portálu www.darujpobyt.cz jsou smluvní. Objednatel vidí vždy ceny, které jsou aktuální a platné.

6. Platební podmínky

Provozovatel umožňuje Objednateli provést úhradu formou Dobírky nebo platbou předem, a to Bankovním převodem na uvedené bankovní účty. Veškeré podklady pro provedení úhrady bankovním převodem zasílá Provozovatel obratem na uvedený email Objednatele. Služba zůstává do doby prokazatelné úhrady majetkem Provozovatele.

7. Dodací lhůty

Službu (dárkový poukaz) je možné zaslat okamžitě prostřednictvím emailové korespondence na uvedený emailový kontakt Objednatele, pakliže si tuto variantu zaslání Objednatel zvolil. Další možností zaslání služby je možnost odeslání přepravní službou České pošty a tato se řídí dodací lhůtou přepravce. Cena za službu odeslání prostřednictvím přepravce je stanovena Provozovatelem a řádně, čitelně a srozumitelně uvedena v objednávkovém formuláři. V případě, že obdržíte poškozenou nebo neúplnou zásilku, je třeba neprodleně tento fakt sdělit Provozovateli písemně nebo emailem (info@lazne.travel) a s přepravcem sepsat protokol o škodě.

8. Provozní doba pro objednání služby

Objednávku služby může Objednatel provést prostřednictvím objednávkového formuláře nebo pomocí poptávkového formuláře na webovém portálu www.darujpobyt.cz 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Prostřednictvím telefonické objednávky je možné objednat službu každý den od 9:00 – 18:00 hodin.

9. Závěrečná ustanovení

V platnost vstupují tyto VOP 29. 10. 2015. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto VOP změnit bez předchozího upozornění. Veškeré změny nebo dodatky musí být provedeny písemnou formou, jinak pozbývají platnosti. Další práva a povinnosti smluvních stran neupravené těmito VOP se řídí českým právním řádem.